Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesa


Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas procesa izdevumi

Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas
Reglamenta pielikums Nr.2

apstiprināts ar biedrības „BRŠ”,
2017.gada 27.februāra lēmumu Nr.1-2017Lejuplādēt drukas versiju (Adobe)

 

Prasības summa

 

Tiesvedības maksa

 

Šķīrējtiesneša honorārs

 

 

Ja strīdu izšķir

 

 

1
šķīrējtiesnesis

3
šķīrējtiesneši

Līdz 1 500 EUR

10% no summas,
bet ne mazāk kā 100 EUR

100 EUR

80 EUR

No 1 500 EUR līdz 7 000 EUR

150 EUR +2,5% no summas, kas pārsniedz
1 500 EUR

200 EUR

150 EUR

No 7 000 EUR līdz 25 000 EUR

300 EUR +1,5% no summas, kas pārsniedz
7 000 EUR

300 EUR

200 EUR

No 25 000 EUR līdz 150 000 EUR

650 EUR +1% no summas, kas pārsniedz 25 000 EUR

600 EUR

400 EUR

No 150 000 EUR līdz 700 000 EUR

2000 EUR +0,2% no summas, kas pārsniedz
150 000 EUR

900 EUR

600 EUR

No 700 000 EUR līdz 1 500 000 EUR

3000 EUR +0,08% no summas, kas pārsniedz
700 000 EUR

1500 EUR

1000 EUR

Virs 1 500 000 EUR

4000 EUR +0,05% no summas, kas pārsniedz
1 500 000 EUR

2500 EUR

1500 EUR

Nemantiskās prasības

250 EUR

250 EUR

150 EUR

Tiesvedības maksa un Šķīrējtiesnešu honorāri ir norādīti bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN – 21%), kurš maksājams papildus augstāk norādītajām summām

Pusei, kura vēlas, lai Šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā Šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 150,- EUR apmērā. Ja Šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 50,- EUR stundā, kas iemaksājama Šķīrējtiesai papildus.
Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc Šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.
Šķīrējtiesas Senāts pēc motivēta lūguma, ievērojot personas mantisko stāvokli un citus apstākļus, var atlikt tiesvedības maksas un šķīrējtiesneša honorāra samaksu vai sadalīt to termiņos.
Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami: Biedrība „BRŠ”, reģ. Nr.40008238174, A/S „SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050023158926.

Kontakti:

Skolas iela 22 - 1
Rīga, LV-1010
Latvija. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Trešdienās 11:00 - 16:00

tālr. +371 67331102
fakss +371 67331108
e-mail:
brs@brs.lv

 

Copyright © 2017 Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesa
Visas tiesības aizsargātas.