Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesa

Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas
Reglamenta pielikums Nr.1

apstiprināts ar biedrības „BRŠ”,
2017.gada 27.februāra lēmumu Nr.1-2017

Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas klauzulas
 paraugteksts*

Lejuplādēt drukas versiju (Adobe)

 

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu tiks izšķirts Baltijas Reģionālajā Šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu _________________ šķīrējtiesneša (-u) sastāvā, _____________ valodā, _____(rakstveida vai mutvārdu)_______ procesā.

 

________________________________

 

Any dispute, controversy or claim arising out or related to this contract or the breach, termination or invalidity thereof shall be settled in the Arbitration – Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesa, in accordance with the rules and procedures of this Arbitration, by a panel of ________ arbitrator (-s), and __________ as the language of Arbitration, in __________(written or verbal)_______ procedure.

 

________________________________

 

Любой спор, разногласие или требование, вытекающее из договора, которые затрагивают настоящий договор его изменение, нарушение, прекращение, окончание, действительность, законность или толкование, подлежат разрешению в третейском суде – Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesa, в соответствии с регламентом этого третейского суда, в составе ____________ третейского (-их) судьи (-ьев), в ______(в письменном или устном)  _______ процессе.

 

* Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir ieteikuma raksturs. Tā precīza neievērošana nevar būt par pamatu Šķīrējtiesas pakļautības apstrīdēšanai.

 

 

Kontakti:

Skolas iela 22 - 1
Rīga, LV-1010
Latvija. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Trešdienās 11:00 - 16:00

tālr. +371 67331102
fakss +371 67331108
e-mail:
brs@brs.lv

 

Copyright © 2017 Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesa
Visas tiesības aizsargātas.