Baltijas Reģionālā ŠķīrējtiesaUzruna
       Visās pasaules valstīs kurās ir attīstīta brīvā tirgus ekonomika un līdz ar to arī Latvijas Republikā paralēli valsts tiesu sistēmas tiesām ir izveidoti tādi leģitīmi veidojumi kā arbitrāžas jeb šķīrējtiesas. Šķīrējtiesas var būt izveidotas konkrēta strīda izšķiršanai, kā arī var darboties pastāvīgi. Pastāvīga šķīrējtiesa ir neatkarīga, nevalstiska, alternatīva strīdu izšķiršanas institūcija, kuru ir izveidojusi biedrība kuras mērķis ir pastāvīgas šķīrējtiesas darbība. Šādas pastāvīgas šķīrējtiesas mērķis ir sekmēt ātru un likumīgu strīdu izšķiršanu saimnieciskos, komerciālos un citos šķīrējtiesai piekrītošajos strīdos, kas jau radušies vai var rasties nākotnē. Viena no šādām šķīrējtiesām ir Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesa, kura ir izveidota 2002.gada jūnijā. Priekšnoteikums apstāklim, lai attiecīgās personas tiesību aizskārums būtu pakļauts izskatīšanai Baltijas Reģionālajā Šķīrējtiesā ir fakts, ka par to ir vienojušās puses. Respektīvi, starp personām noslēgtajos līgumos jābūt ietvertai Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas klauzulai jeb atrunai, kura ir atrodama šī informatīvā materiāla sastāvā kā Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas Reglamenta pielikums Nr.1. jeb klauzula. Baltijas Reģionālajā Šķīrējtiesā var tikt izšķirts jebkurš civiltiesisks strīds, ja vien konkrētais strīds nav pakļauts ekskluzīvai izskatīšanai valsts tiesā vai puses nav vienojušās par tā izskatīšanu citā šķīrējtiesā. Strīdu izskatīšana Baltijas Reģionālajā Šķīrējtiesā notiek saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu un Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas Reglamentu, kurš ir izstrādāts vadoties no UNICITRAL (ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komitejas) arbitrāžas Reglamenta.


 

 

Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas priekšrocības salīdzinājumā ar valsts tiesām ir:

  1) 

Minimāli strīdu izskatīšanas termiņi – vidējais termiņš 30 (trīsdesmit) dienas;

2) 

Šķīrējtiesas procesa izmaksas ir tuvas tiesvedības izmaksām valsts tiesās, un to galīgais apmērs ir daudz objektīvāk un precīzāk prognozējams;

3) 

Šķīrējtiesas procesa konfidencialitāte;

4) 

Puses var izvēlēties šķīrējtiesnešus, kas ir kompetenti attiecīgajā jautājumā;

5) 

Puses var vienoties par šķīrējtiesas procesa tiesvedības valodu un vietu;
6)  Šķīrējtiesas nolēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami;
7)  Šķīrējtiesas nolēmumiem ir valsts tiesu nolēmumu spēks, un to izpildīšana ir obligāta ne tikai Latvijā, bet arī vairāk nekā 100 ārvalstīs, kuras ir pievienojušās 1958.gada 10.jūnija Ņujorkas konvencijai par ārvalstu arbitrāžas spriedumu atzīšanu un izpildi.

 

 

Baltijas Reģionālās Šķīrējtiesas
priekšsēdētājs Dēvijs Elnionis

 

Kontakti:

Skolas iela 22 - 1
Rīga, LV-1010
Latvija, Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Trešdienās 11:00 - 16:00

tâlr. +371 67331102
fakss +371 67331108
e-mail:
brs@brs.lv

 

Copyright © 2017 Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesa
Visas tiesības aizsargātas..